Secretary #1: It's Friday, everybody!
Secretary #2: Shut up.
Secretary #1: Fuck you!
Secretary #2: I love you!
(both giggle)

New York City, New York