Fe­male cowork­er, about man­ag­er: I’m not sayin’ that I’m fuckin’ Coret­ta Scott King in this bitch, but I’m not fartin’ in a cu­bi­cle!

West Lafayette, In­di­ana